مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۱
سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۸
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن