مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۱
سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷