مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۱
سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۸
مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر