مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۱۰۸۱
سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۰۸
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان ازطریق ورزش