مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۶۹
چهارشنبه،۶ فروردین ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۱۴
تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور