مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۷۴
پنج‌شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۳۰
رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور