مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۴۹۴
چهارشنبه،۸ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۵۷
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران