مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۹۷
سه‌شنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۲
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات