مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۰۲
دوشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه