مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۴۹۹
سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی