مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۰۰
پنج‌شنبه،۲۳ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۹
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)