مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۰
پنج‌شنبه،۲۳ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۹
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران