مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۰۰
پنج‌شنبه،۲۳ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۹
رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد