مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۰۱
سه‌شنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۷۳
قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران