مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۱
سه‌شنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۷۳
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری