مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۱
سه‌شنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۷۳
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی