مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي
شماره ویژه نامه: ۵۰۱
سه‌شنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۷۳
آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی