مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۴۷۴
چهارشنبه،۳۱ خرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۰۰
حذف ردیفهای (۱۰) و (۱۱) فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰