مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۴۷۴
چهارشنبه،۳۱ خرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۰۰
آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی