مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۰۲
چهارشنبه،۵ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۰
حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر