مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۰۲
چهارشنبه،۵ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه مرند