مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۳
سه‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۵
اصلاح مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو