مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۴
پنج‌شنبه،۱۳ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کاغذ روزنامه