مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۵
دوشنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۰
تصویب‌نامه در خصوص بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها