مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۵
دوشنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۰
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران