مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۵
دوشنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲ هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷