مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۰۵
دوشنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج