مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۵۰۶
پنج‌شنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۳
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱