مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۶
پنج‌شنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۳
اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی