مرجع تصویب: دبير هيات دولت
شماره ویژه نامه: ۵۰۶
پنج‌شنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۳
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی