مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: ۵۰۷
سه‌شنبه،۲۵ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۷
اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور