مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۵۰۷
سه‌شنبه،۲۵ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۷
تغییرات اعمال شده در تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۲ هجری شمسی