مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۸
شنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۰
تصویب‌نامه در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد