مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۸
شنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۰
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو