مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۹
دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۲
تصویب‌نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون