مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۰۹
دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میمه