مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۹
دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۲
انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی