مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۴۷۳
شنبه،۲۷ خرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۹۷
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰