مرجع تصویب: دبير هيات دولت
شماره ویژه نامه: ۵۲۴
چهارشنبه،۱۵ آذر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۳۷
تصویب‌نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی