مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۳۴
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۶۶
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری