مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۳۴
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۶۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری ۱۶ هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی