مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۵۳۴
چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۶۶
اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»