مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۳۸
پنج‌شنبه،۲۸ دی ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۷۲
قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران