مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۳۹
سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۷۶
رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد