مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۴۰
پنج‌شنبه،۵ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۷۸
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس