مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۴۷۶
چهارشنبه،۷ تیر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۰۶
آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها