مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۵۴۱
چهارشنبه،۱۱ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۲
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان