مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۴۱
چهارشنبه،۱۱ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۲
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای زیار از توابع دهستان براآن جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان به شهر