مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۴۱
چهارشنبه،۱۱ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۲
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای تازیان پائین، کوهستک، تیرور و لمزان به شهر