مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۴۱
چهارشنبه،۱۱ بهمن ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران